Parasal Temyiz Sınırı

Kategori: İçtihatlar Yorumlar: 0

Parasal temyiz sınırı, karar tarihi esas alınarak belirlenir.
Temyize konu kararın, direnme kararı ya da BAM kararı olması durumunda da aynı ilke geçerlidir.
Temyiz Sınırı; yeniden değerleme oranına göre her yıl arttırılır.

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2021/21-340 K. 2021/605 T. 20.5.2021
Dava, ödeme emrinin iptali ve borçlu olmadığının tespiti istemine ilişkindir. Olayda, direnme kararının verildiği 17.06.2020 tarihinde HMK’nın 362/1- ( a ) maddesinde öngörülen kesinlik sınırı 72.070,00TL’dir.
Bu durumda Özel Daire ile BAM arasındaki uyuşmazlığın ilgili döneme ilişkin 58,09TL tutarındaki borç yönünden davanın reddi gerekip gerekmediği noktasında toplandığı dikkate alındığında; Bölge Adliye Mahkemesi kararı temyiz edilebilirlik sınırının altında kaldığından, anılan karara karşı temyiz yoluna gidilmesi miktar itibariyle mümkün değildir
Açıklanan nedenlerle, davalı Kurum vekilinin temyiz isteminin reddi gerekmiştir.
T.C. YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ E. 2020/7210 K. 2021/10666 T. 21.9.2021
Kararlarının istinaf incelenmesi sonucu Bölge adliye mahkemelerince verilen kararlarda karar tarihine göre kesinlik sınırı: 20.07.2016 – 01.12.2016 tarihleri arasında 5.000,00 TL; 02.12.2016 tarihi sonrası için 40.000,00 TL; 01.01.2017 sonrası için 41.530,00 TL ve 01.01.2018 tarihi sonrası için 47.530,00 TL, 01.01.2019 tarihi sonrası için 58.800,00 TL, 01.01.2020 tarihi sonrası için 72.070,00 TL, 01.01.2021 tarihi sonrası için ise 78.630,00 TL‘dir.
Somut olay incelendiğinde, manevi tazminat istemi hakkındaki hükmün miktar yönünden yukarıda değinilen temyiz (kesinlik) sınırının altında bulunduğu anlaşılmakla, davalının anılan hükme yönelik temyiz itirazının kesinlik nedeniyle reddine karar vermek gerekmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir