Özel Sağlık Kuruluşlarına Sunulan Hizmetler

Kategori: Hukuki Makaleler Yorumlar: 0

Uzmanlık Alanlarımız ve Hizmetlerimiz:

            Önder Hukuk Ofisi, 17 yıllık bir deneyimle ve alanında uzman avukatlar ile çalışmaktadır. Aşağıda belirtilen konu başlıklarında her biri alanının uzmanı olan avukatlar, hukuk profesörleri ve Yargıtay eski hakimlerinin ortak çalışması ile hizmet sunulmaktadır.

SAĞLIK HUKUKUNA İLİŞKİN AVUKATLIK VE DANIŞMANLIK HİZMETİ

            Sağlık Hukuku’nun; Kamu sağlığı Hukuku, Sağlık İdaresi Hukuku, Tıp Hukuku, Tıbbi Müdahalenin Hukuksal Niteliği, hekim hasta arasındaki vekalet sözleşmeleri ve Hekimin sorumluluğu, Aydınlatma Yükümlüğü ve geçerliliği, Rıza (Onam) kavramı, Hekimin Sır saklama ve kayıt tutma yükümlülüğü, Tıbbi Malpraktis, hasta hakları, Hekimin Yükümlülükleri, Özel hastane ve Kamu Hastaneleri bakımından kurumsal sorumluluk, Hastane Sözleşmeleri, hekimlerin ve Sağlık Kurumlarının cezai sorumlulukları gibi birçok alt başlıkları vardır. Bu yönüyle kamu ve özel birçok hukuk dalını ilgilendirmektedir

            Bu sebeplerle sağlık hukukunda doğru adımlar atamak için; Kişisel verilerin Korunması Hukuku, İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Ceza Hukuku, Tazminat Hukuku, Tüketici Hukuku, Sağlık Mevzuatı çerçevesinde İdare hukuku konusunda yetkin olmak gerekir.

            Sağlık hukuku ile Adlı Tıp birbirinden çok farklı alanlar olup sağlık Hukuku, Hukuk Fakültelerinde ayrı bir ders olarak henüz okutulmadığı için ve ayrı bir Sağlık Mahkemeleri henüz olmadığı için ülkemizde tüm bu alanlarda yetkin bir kişinin bulunması zordur. Örneğin Yanlış tedavi nedeniyle doktora açılan tazminat davasında Tüketici Mahkemeleri görevlidir. Ve Tüketici hakimlerinin sağlık hukuku alanında bilgileri çok sınırdır. Bu nedenle Sağlık hukukunda kaliteli bir hizmet almak için; yukarıda bahsedilen hukuk alanlarında yetkin kişilerin ortak çalışmasına ihtiyaç vardır.

Bu çerçevede Sağlık Kuruluşlarına ve Hekimlere Sunulan Sağlık Hukuku Hizmetleri:

 • Hastaların kişisel verilerinin kaydedilmesi ve kullanılması nedeniyle Aydınlatma ve Rıza Metinlerinin hazırlanması,
 • Doktorlar, Diğer Sağlık Personeli ve diğer Personel KVKK çerçevesinde Aydınlatma ve Rıza metinlerinin hazırlanması
 • Diğer konu başlıkları ile ilgili KVK Hukuku çerçevesinde Aydınlatma metinlerinin hazırlanması,
 • KVK Hukukuna ilişkin Personele gerekli eğitimlerin verilmesi,
 • Kişisel Verilerin tasnif edilmesi, Envanter oluşturulması
 • İş Sözleşmelerinin hazırlanması, İş ilişkisinin sonlandırılması ve fesih süreçleri,
 • Mal ve Hizmet satın alınan 3.Kişiler ile sözleşmeler hazırlanması
 • Hasta muayenesi, müdahalesi ve tedavisi için Aydınlatma ve Onam formlarının hazırlanması
 • İşçi özlük dosyaların oluşturulması, Bordrolar ve diğer işçilik belgelerinin düzenlenmesi
 • Doktorlar, Diğer sağlık personeli ve diğer Personel ile ilgili ihtilafların çözümü,
 • Sağlık Bakanlığı ve tabipler Odası Yönerge ve talimatları, denetimleri ve teftişleri ile ilgili rehberlik edilmesi, sorunlara çözüm yolları sunulması,
 • SGK ve diğer resmi kurumlar tarafından yapılan denetimler ve yaşanan sorunlar ile ilgili görüş ve çözüm önerilerinin sunulması,
 • Hastane Yöneticileri, İnsan kaynakları ve Muhasebe birimine yönelik özel ve tüm personele yönelik İş sağlığı ve Güvenliği, Gizlilik, Sır Saklama Yükümlüğü ve rekabet yasağı gibi konular başta olmak üzere çalışanlara yönelik İş hukuku eğitimi
 • Hastane ile hekim arasında yada Personel ile Hastane arasında yaşanan sorunlara çözüm önerilerinin sunulması,  İşveren aleyhine açılan; Hizmet Tespit Davaları, işçilik alacakları davaları, Maddi ve manevi Tazminat davaları ve İşe iade davalarının takibi,
 • Hastane Tüzelkişiliği leh ve aleyhlerine açılan Maddi ve Manevi Tazminat davaları, Alacak davaları, İcra takipleri,
 • Hastane ile Hasta arasında, Hekim ile hasta arasında yaşanan sorunların çözümüne ilişkin önerilerin sunulması,
 • Hekim hasta ilişkilerinde Ceza hukukunu ilgilendiren sorunlara ilişkin rehberlik ve çözümler sunulması,
 • Sağlık kuruluşlarının kamusal bir hizmet görmeleri nedeniyle ticari reklam ve tanıtım yapma yasakları ile aynı zamanda ticari bir kuruluş olmaları arasındaki dengenin sağlanmasına yönelik sorunlar ve çözüm önerileri,
 • Reklam ve tanıtım anlamında ne yapılabilir ne yapılamaz? sorusuna somut materyaller üzerinden hukuki sınırların belirlenmesi,  
 • Ve sağlık Hukukuna ilişkin diğer konularda hukuki çözümler sunuyoruz.

            Önder Hukuk Ofisinde yukarıda belirtilen hizmetlerin her biri ilgili alanlarda uzman kişilerin ortak çalışması ile verilmektedir. Sağlık kuruluşlarına aşağıdaki belirtilen başlıklarda uzman kişilerin ortak çalışması ile hizmet sunulmaktadır.  

 1. Kişisel Verilerin Korunması Hukukuna İlişkin Avukatlık ve Danışmanlık Hizmeti

Sağlık Kuruluşlarının işlediği kişisel veriler özel nitelikli kişisel veri olması hasebiyle çalıştırdığı personel ve ciroya bakılmaksızın tüm sağlık kuruluşlarının VERBİS istemine kayıt zorunluluğu vardır. Muayenehaneler, Poliklinikler ve Tıp Merkezleri, Ağız ve Dış Sağlığı merkezleri, Görüntüleme merkezleri, Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşları  aşağıda  belirtilen işlemleri yapması gereklidir. Ayrıca VERBİS’e kayıtlı olmak KVK Kurumunun gözetimi ve denetimi altında olmak anlamına gelmektedir. Bu kapsamda Sağlık kuruluşlarına verilen hizmetler;

 • Aydınlatma metinlerinin oluşturulması
 • Rıza metinlerinin Oluşturulması
 • Gizlilik Sözleşmelerinin Oluşturulması
 • VERBİS Veri girişi rehberliği
 • Yönetici ve Çalışanlara ilişkin eğitim seminerleri
 • Mevcut kişisel Verilerin Tasnifi ve kategorilerinin belirlenmesi,
 • Verilerin kaydetme amacının ve hukuki sebeplerinin belirlenmesi,
 • Verilerin paylaşıldığı resmi ve özel kuruluşların belirlenmesi
 • Verilerin saklama sürelerinin belirlenmesi,
 • Alınması gereken Teknik ve İdari tedbirlerin belirlenmesi,
 • Verilerin Silinmesi, imha edilmesi ve/veya Anonim Hale getirilmesi süreçlerinin belirlenmesi
 • KVKK ve mevzuatında öngörülen şemaların ve Envanterin oluşturulması
 • KVKK’na aykırılık nedeniyle açılan Ceza davalarının takibi,
 • KVKK’na aykırılık nedeniyle Kurum tarafından uygulanan yaptırımlara itirazlar ve davalar
 • KVK Hukukuna ilişkin diğer davalar ve danışmanlık hizmeti
 1. İş Hukukuna İlişkin Avukatlık ve Danışmanlık Hizmeti

Özel Sağlık kuruluşlarında çalışan doktor, hemşire, teknisyen ve diğer personelin özlük hakları iş hukuku çerçevesinde belirlenir. Personel ile yaşanan her türlü ihtilaf iş hukukuna göre ve iş mahkemelerinde çözümlenir. Ayrıca İşyerinde yaşanabilecek herhangi bir kazada işverenin sorumluluğu iş sağlığı ve güvenliği kurallarına göre belirlenecektir. Bu çerçevede sağlık Kuruluşlarına verilen hizmetler;

 •  İş sağlığı ve Güvenliğine ilişkin alınan tedbirlerin hukuki açıdan incelenmesi ve denetlenmesi
 • İş kazaları tutanakları, bildirimleri
 • İş sağlığı ve Güvenliğinde İşverenin hukuki ve Cezai sorumluluğuna eğitim Seminerleri
 • İnsan kaynakları ve Muhasebe birimine yönelik iş hukuku eğitimi,
 • İş sağlığı ve Güvenliği, Gizlilik, Sır Saklama Yükümlüğü ve rekabet yasağı gibi konula başta olmak üzere çalışanlara yönelik İş hukuku eğitimi
 • İş Akitlerinin hazırlanması
 • İşçi aleyhine yürütülecek disiplin süreçleri,
 • İş ilişkisinin sonlandırılması ve fesih süreçleri,
 • İşçi özlük dosyaların oluşturulması
 • Bordrolar ve diğer işçilik belgelerinin düzenlenmesi
 • İşveren aleyhine açılan; Hizmet Tespit Davaları, işçilik alacakları davaları, Maddi ve manevi Tazminat davaları ve İşe iade davalarının takibi,
 • SGK tarafından yürütülen denetimler, yaptırımlar ve SGK ile görülen davalar
 • İş Hukukuna ilişkin diğer davalar ve danışmanlık hizmeti
 1. Ticaret Hukukuna İlişkin Avukatlık ve Danışmanlık Hizmeti

Her ne kadar mevzuat aksi bir kabul ile düzenlenmiş ise  özel sağlık kuruluşlarının tamamı, kar amacı güden işletmelerdir.

Ayrıca sağlık kuruluşlarının 3.kişiler ile yaptıkları tüm ticari işlemler (Mal ve hizmet alış verişleri ve diğer ticari faaliyetler) Ticaret hukuku ve genel hukuk ilkelerine tabidir. Bu kapsamda özel sağlık kuruluşlarının ihtiyaç duyabileceği hizmetler;

 • İş ilişkisi içinde olunan Üçüncü kişiler ile yapılacak işlere ilişkin sözleşmelerin hazırlanması
 • Sulh, Feragat, Mutabakat, İbra, Tutanak, Teslim ve sair belgelerin hazırlanması
 • İhtarname Keşide edilmesi
 • Şirket Ortakları arasındaki sözleşmelerin hazırlanması
 • Şirket Ortakları arasındaki ihtilaflar ve karar alma süreçlerine ilişkin danışmanlık hizmeti
 • Ticari Defter ve Kayıtların delil olma nitelikleri itibariyle özellikle ihtilaflı fatura ve diğer belgelerin kaydına ilişkin Mali Müşavir ve diğer ilgili kişilere rehberlik ve danışmanlık
 • Şirket Oraklarının Ceza Sorumluluğu
 • Şirket Ortaklarının Hukuki Sorumluluğu
 • Şirket evlilikleri ve şirket devirleri
 • İşyeri devirleri,
 • Mali Olarak zor durumda olan şirketlerin yasal hakları ve hukuki koruma
 • Ticareti Usulünce terk ve Şirket tasfiyesi
 • Şirket leh yada aleyhine açılan; tazminat, Alacak, Menfi tespit, İptal, Tescil, Fesih, Tahliye, İhtiyat-ı Tedbir, iflas ve diğer Ticari davalar ve de tahkim yargılamaları
 • Özellikle; Alım/satım sözleşmelerinden kaynaklanan davalar, Çek İptali Davaları, Zayi Belgesi davaları, El Atmanın Önlenmesi Davaları, Eser Sözleşmesi Davaları, Genel Kurul Kararının İptali Davaları, Hakem Tayini ve Tahkim Yargılaması, İhalenin Feshi Davaları, İpotek Davaları, İstirdat Davaları, İtirazın İptali Davaları, Kambiyo Senetlerinin İptali Davaları, Kira Davaları, Kooperatif Davaları, Sıra Cetveline İtiraz Davaları, Sigorta Davaları, Sözleşmenin İptali, Feshi, uyarlanması Davaları, Tanıma ve Tenfiz davaları, Tapu İptali ve Tescil Davaları, Tasarrufun İptali Davaları, Tazminat Davaları, Tespit Davaları, Ticari Şirket işlemlerine ilişkin; birleşme, hükümsüzlük, Karar iptali, Fesih, tasfiye,  İhya, Ortaklık, Sermaye ve yetki azil davaları,

            Ticaret Hukuku davaları ve işleri ülkemizin tanınmış Ticaret Hukuku hocaları ile birlikte takip edilmektedir.

 1. Sınai Mülkiyet Hukukuna ilişkin Avukatlık ve danışmanlık Hizmeti

Özel sağlık kuruluşları bazan bir marka zincirinin parçası olmakta bazan ise kendi ismini bir marka haline getirmektedir. Sınai Mülkiyet hukuku ve özellikle marka ve patent günümüzde ticaretin ayrılmaz bir parçası durumundadır. Bu çerçevede sağlık kuruluşlarının ihtiyaç duyabileceği hizmetler;

 • Marka, Patent, faydalı Model ve Tasarım Sınai Mülkiyet hakları çerçevesinde görülen davalar ve danışmanlık hizmeti. Bu çerçevede;
 • Sınai mülkiyet hakkının ihlaline neden olan fiillerin ve failin tespiti için Delil Tespiti Davası,
 • Sınai mülkiyet hakkının ihlaline sebebiyet veren fiillerin durdurulması için  Tecavüzün Durdurulması Ve Önlenmesi Davası,
 • Başka bir kişiye ait tescilli sınai mülkiyet hakkı, sizin tescilli hakkınızı ihlal ediyorsa, o hakkın hükümsüzlüğünü isteyerek sicilden silinmesi talebini içeren  hükümsüzlük davası,
 • Sınai mülkiyet hakkınızın ihlali nedeniyle uğranılan Maddi ve manevi zarara uğramışsanız, ve Hakkınızı ihlal edenler haksız kazanç elde etmişse; maddi ve manevi tazminat davası
 • Sınai mülkiyet hakkı size ait olan ürünler ile bu ürünleri üretmeye yarayan araçlara el konulmasını ve bunların imhasını talepleri,
 • Sınai Mülkiyet Hakkının ihlali nedeniyle, ihlali yapan failler hakkında kanunda öngörülen cezaların verilmesi için Sınai Mülkiyet Hukuku Savcılarına şikayet dilekçeleri verilmesi, Ceza soruşturmaları ve Kovuşturmalarının takibi
 • Kısaca Sınai Mülkiyete ilişkin her türlü dava ve işler
 1. İdare ve Vergi Hukuku

Sağlık hizmetini dzüenleyen 863 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun 1928’de hazırlanıp yürürlüğe girmiş olup halen yürürlüktedir. 100 yıl öncesinin sağlık hizmeti sunumu ile bu günün çok farklı olduğu özellikle özel sağlık kuruluşlarının varlığı ve payı arttıkça ciddi değişime uğradığı muhakkaktır.

Örneğin sağlık kuruluşlarının ve sağlıkçıların reklam yapması yasaktır. Özel işletmenin günümüzde reklam yapmadan varlığını sürdürmesi ise çok zordur. Bu sebeple sağlık kuruluşları ve sağlıkçılar çok farklı yöntemler ile teknik olarak reklam olmayan reklamlar yapmaktadır. Bu ve bezer hususlarda işin denge noktaları hem ticaret hukukunun hem de idare hukukunun incelikleri sayesinde bulunabilmektedir.

Yine özel sağlık hizmetleri karşılığı alınan ücretlerin tamamı vergiye tabi olup vergilendirilmektedir. Sağlık kuruluşları vergi cezalarına, çifte vergilendirmelere muhatap olabilmektedir. Aynı zamanda Sağlık faaliyetleri Sağlık Bakanlığı iznine ve denetimine tabi olduğu için bakanlık tarafından denetlenmekte ve yaptırımlara tabi tutulmaktadır. Bu çerçevede;  

 • Sağlık bakanlığı yönerge ve talimatları, denetimleri ve teftişleri ile ilgili danışmanlık yapılması, sorunlara çözüm yolları sunulması,
 • Vergi daireleri ve diğer resmi kurumlar tarafından yapılan denetimler ve yaşanan sorunlar ile ilgili görüş ve çözüm önerilerinin sunulması,
 • İl/İlçe Milli Sağlık Müdürlükleri ile yaşanan hukuki sorunların çözümüne ilişin öneriler
 • Sağlık bakanlığı ve diğer idari mevzuat çerçevesinde İdare Mahkemelerinde açılan/açılacak İdari davaların takibi,
 • Vergi daireleri ile yaşanan sorunlar ve Vergi Mahkemelerinde açılan/açılacak davaların takibi
 1. Tüketici Hukuku

Özel sağlık kuruluşlarından hizmet alan hastalar hukuken tüketici konumundadır. Doktor ile hasta arasındaki sözleşme de tüketici sözleşmelerinden sayılan vekalet sözleşmesi kapsamındadır. Bu nedenle hasta ile Sağlık kuruluşu arasında yaşan her bir sorun tüketici hukuku kurallarına göre çözümlenir. Bu çerçevede;

 • Hasta kayıt sözleşmelerinin hazırlanması, Sağlık mevzuatını da gözetmek suretiyle  özel hükümler eklenmesi,
 • Hasta ile sağlık kuruluşu arasında yaşanan hukuki ihtilafların çözümüne ilişkin önerilerin sunulması,
 • Hastalar ile yaşanan sorunlar çerçevesinde Tüketici Hakem Heyetleri ve  Tüketici Mahkemelerinde görülen davalar ve itiraz davalarının takibi
 • Malpraktis davaları, Maddi ve manevi tazminat talepleri
 1. İcra Hukuku ve İcra Takipleri

Yine İcra hukuku ve icra takipleri de ticaretin ayrılmaz parçası durumundadır. Hem ödenmeyen alacakların tahsil edilmesi hem de özel hukukta dava kazanıldıktan sonra kazanılan miktarın tahsili için gene icra takibine ihtiyaç duyulmaktadır.

            İcra takibini başlatmak ne kadar kolay ise, o takibi sürdürmek ve netice almak o kadar zordur. İcra takiplerinde netice almanın %70’i; boşluk oluşturmayacak şekilde sıkı takip etmek %30’u ise, İcra hukuku alanında bilgi sahibi olmaktır. Ancak işin %30’nu oluşturan bilgilere sahip olmaz iseniz birçok icra dosyası belirli bir aşamaya gelip tıkanır, yine boşluk oluşur ve neticeye ulaşamaz.

            Bu sebepler ile, öncelikle işi sadece icra takibi olan bir birim tarafından dosyalar takip edilmelidir. Bu birimin Avukatlardan oluşması ya da icra Hukuku konusunda deneyimli avukatlar tarafından yönetilmesi gerekir.

            İcra takip dosyalarının bazıları ya da dosyalarda yapılan bazı işlemler İcra Hukuk ve İcra Ceza Mahkemelerine konu olmaktadır. İcra Mahkemeleri bir yönü ile İcra takip dosyalarının yürütüldüğü  icra müdürlüklerinin hiyerarşik amiri konumundadır. Özellikle İcra Mahkemelerine yansıyan işler konusunda yetkin bir hukuk bilgisine ihtiyaç  vardır. Çok fazla şekil kurallarının olduğu İcra hukuku alanındaki bu bilgi, birçok alacağın ortadan kalkmasına yada açılan davaların kolaylıkla savuşturulmasına neden olmaktadır.

            İflas Hukuku ise, icra hukukunun dışında apayrı bir alandır. İflas hukuku, daha çok ticaret hukuku ve Ticaret mahkemelerini ilgilendirmektedir.Bu nedenle İflas yoluyla takip dışındaki başlıklar Ticaret hukuku alanında uzman kişiler aracılığı ile hizmet verilmektedir. 

            Önder Hukuk Ofisinde İcra takipleri ve İcra Hukuk/İcra Ceza davaları işleri sadece işi bu olan deyimli İcra Avukatları tarafından yapılmaktadır.

Ortak Akıl, Doğru Karar

            Yukarıda özetlenen sebeplerle; Sağlık  alanında faaliyet gösteren Özel sağlık kuruluşlarının hukuki açıdan doğru karar alıp doğru adımlar atabilmesi için; Kişisel verilerin Korunması Hukuku, İş Hukuku, Ticaret Hukuku,  Tüketici Hukuku, İdare Hukuku,  İcra hukuku, Sınai Mülkiyet Hukuku alanlarında yetkin olmak yada yetkin kişilerden hukuk hizmeti almaları gerekir.

            Bir hukukçunun tüm bu alanlarda yetkin/uzman olması mümkün değildir.  Bu nedenle söz konusu hukuk alanlarında yetkin kişilerin ortak çalışması ile kaliteli bir hizmet alınabilir. Aslında, nitelikli hizmet almak için; somut soruna göre, 7 ayrı uzman hukukçudan  bazen ayrı ayrı bazen de farklı uzmanların ortak çalışması ile hizmet almak gerekmektedir.

            7 ayrı uzman hukukçudan kendi alanları ile ilgili ayrı ayrı hizmet almaya çalışmak hem ciddi bir maliyet oluşturmakta hem de birbiri ile irtibat içinde olmayan 7 ayrı kişi ile muhatap olmak, hukuki süreci yürütmek ve yönetmek başlı başına ciddi bir mesai ve soruna dönüşmektedir. Bunun yanında, sorun ortaya çıktığında, o konuda uzman birini bulup hizmet almak da çoğu zaman sorunu çözmeye yetmemektedir. Çünkü; aslında sağlık hukukundaki birçok sorun girift olup tek başına birden çok hukuk dalını ilgilendirmekte olduğu için kendi alanında uzman olan hukukçuların ortak çalışmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Tek Kurumsal Muhataplık İle Nitelikli Hukuk Hizmeti

            Özel  Sağlık kuruluşlarının karşılaştığı sorunlara Hukuk ofisimiz tarafından verilen hizmetlerden de anlaşılacağı üzere, Pratikte 7 ayrı hukuk dalı ve 7 ayrı uzmanlık mahkemesi karşımıza çıkmaktadır. Hukukun çok farklı alanlarını ilgilendiren bu sorunlar hakkında tek bir hukukçudan nitelikli hukuk hizmeti almak olanaksızdır. Çünkü, bir hukukçu aynı anda birbiri ile alakasız 7 ayrı branşta uzman olmaz. Bu nedenle her bir başlık ile ilgili olarak ayrı ayrı uzmanlardan hizmet almak gerekir.

            Önder Hukuk Ofisi olarak; kendi alanında uzman farklı birçok hukukçu ile çalıştığımız için, tek bir kurumsal muhatap ve tek bir ücret ile  birçok uzmandan nitelikli hizmet alma imkanını özel sağlık kuruluşlarına sunuyoruz. Ayrıca Ofisimiz, uzun yıllardır birçok özel sağlık kuruluşuna avukatlık ve danışmanlık hizmeti verdiği için sağlık hukuku alanında ciddi bir deneyim kazanmıştır.

Koruyucu Hukuk

            Karşılaşılan sorunu çözmek ve netice almak için çoğu zaman sorun ortaya çıkmazdan evvel koruyucu hekimlik benzeri koruyucu hukuk ile tedbir almak gereklidir. Sorun ortaya çıktıktan ve belirli aşamaya geldikten sonra çözüm bulmak oldukça zordur.

            Örneğin iş hukukunda iş ilişkisi devam ederken işveren gerekli belgeleri oluşturmak durumundadır. Attığı her adımı usulüne uygun yazılı belge ile belgelemesi gerekmektedir. Bu hususta eksiklikler var ise, işçi tarafından  işveren aleyhine açılan davada nitelikli bir hizmet alınsa dahi hukuki olarak yapılacaklar sınırlı olur.  

            Ve yine örneğin Kişisel verileri; hukuka uygun kaydetmez, aydınlatma ve rıza metinlerini önceden onaylatarak elinizde yazılı belge oluşturmaz iseniz veya Envanter oluşturmaz ve elinizde bulunan kişisel verileri hukuka aykırı şekilde kaydedip tuttuğunuzu gösterecek delilleri karşı tarafa verdikten sonra aleyhinize açılan ceza davasında yada Kurum tarafından düzenlenen idari yaptırımlarda  yapılacaklar çok sınırlıdır.

            Veya bir hastaya müdahale etmezden önce onam ve rıza formları usulüne uygun hazırlanmaz ve işin riskleri ve komplikasyonları hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılarak bu huşular belgelenmez ise açılan malpraktis davasında doktor adına yapılacaklar sınırlıdır.

            Çok kolay bir alan gibi gözüken İcra hukukunda dahi örneğin kambiyo senedinde eksiklik bulunması halinde o alacağın tahsili zorlaşacak ve en iyi ihtimalde dahi  tahsil edilmesi yıllar sürecektir.

            Özellikle işletmelerin hukuki sorun ile karşılaşmazdan evvel hukuk hizmeti almaları, birçok hukuki sorunun ortaya çıkmasını engelleyecek, daha az hukuki ihtilaf ile işletmenin ticari faaliyetlerine devam etmesi; şirket yöneticilerine ticari faaliyetlerine odaklanma imkanı sağlayacaktır. Her şeye rağmen hukuki ihtilaf çıktığında da işletme,  davayı kazanmak için avantajlı olacaktır. Ticari faaliyet gösteren firmaların; faaliyetini uzun yıllar devam ettirebilmesi, kazancını sürekli hale getirip kurumsal bir kimlik kazanması için nitelikli bir hukuk ofisinden danışmanlık hizmeti alması  önemli bir adımdır.   

ÖNDER HUKUK OFİSİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir