Vergi Hukuku

Vergi Hukuku

İdare ve vergi Hukuku davaları, ihtisas mahkemelerinde görülen uzmanlık gerektiren davalardır.

  • İdari İşlemlerin hukuka aykırı oldukları iddiasıyla işlemi yapan idare aleyhine, menfaati ihlal edilen kişilerce açılan iptal davaları,
  • Hukuka İdari eylem ve işlemler sorununda zarar görenlerin tazminat talebiyle açılan tam yargı davaları,
  • Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç her türlü idari sözleşmelerden doğan davalar,
  • Vergi / ceza ihbarnamelerinin iptali davaları,
  • Ödeme emrinin iptali davaları,
  • Haciz, ihtiyati haciz ve tahakkuk, satış işleminin iptali davaları,
  • Vergi Hukukundan kaynaklanan diğer davalar

İdare yargı davaları, bu alanda   ülkemizin en yetkin kurumu olan Danıştay idari dairelerinde yıllarca çalışmış Danıştay  eski idari Hakimi, Vergi davaları ise Danıştay Vergi dairesinde yıllarca çalışmış Danıştay eski Vergi hakimi ile birlikte bu dosyalar takip edilmektedir.  

Vergi Hukuku Yargıtay Kararları